Toiminnasta

Tilanteen yliaistillinen kartoittaminen 

 

Palveluihini kuuluu olennaisena osana aina ensin kohteen tai tilanteen yliaistillinen kartoittaminen. Tämän lisäksi on mahdollista tehdä monenlaisia yliaistillisia erikoistutkimuksia, jotka voin ulottaa menneisiin elämiin asti. Siten karmalliset tekijät tulevat huomioiduksi, siten kuin ne aina kussakin tilanteessa ovat tarpeen ja sallittu.  Erikoistutkimukset erilaisine selvityksineen ja korjauksineen voivat koskea esim. ihmisen hyvinvointia ja terveyttä tai henkistä tukkoisuutta, rakkaus- ja ihmissuhteita, rahaa ja taloutta tai erilaisia riitatilanteita. 

 

Kun olen saanut riittävän yleiskuvan autettavan tilanteesta, siirryn tutkimaan hänen ympäristöään. 

Ympäristön tutkimiseen kuuluu riippuen tutkimuksen laajuudesta erilaisia asioita, esim. kodin, työpaikan tai jonkin muun rakennuksen energiatason tutkiminen. Tämän tarkoituksena on selvittää, onko kodissa, työpaikalla tai jossakin muussa rakennuksessa sellaisia henkisiä rasitteita, jotka ovat haitaksi ihmisille tai eläimille ja jotka ovat vieneet voimia tai jotka estävät avun perillemenon ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. Tällä hetkellä toimin erityisesti juuri näiden asioiden kanssa. Mikäli tarvetta on, myös autettavan ympärillä olevien henkilöiden mahdollinen negatiivinen vaikutus tulee toisinaan selvittää. On merkille pantavaa, että tähän en tarvitse henkilöiden nimiä.

 

Yliaistillinen tilanteen kartoittaminen etenee aina tietyn prosessin mukaan, mutta niin auttamis- kuin opetustehtävissäni saan tarvittaessa tietoa prosessin edetessä myös suoraan tajuntaani tai tarvittaessa näkynä, ylhäältä ohjattuna. Tajuntaan tuleva tieto on silloin kuin leimahdus, jossa aivan kuin yhdessä kipinässä olisi kaikki tutkittavaan asiaan tarvittava tieto ratkaisukeinoineen. Tämä helpottaa kovasti erityisesti hyvin vaikeiden tapausten kartoittamista. Apunani on aina monta Korkeaa Auttajaa eli Enkeliä niin tilannekartoituksessa kuin itse avunvälityksessäkin. 

 

Yliaistilliset mittaustulokset, jotka kohdistuvat värähtelyarvoihin, kertovat kohteen olosuhteista ja auttavat erottamaan erilaiset häiriötekijät toisistaan. Värähtelyn taso edustaa kohteen olosuhteita, sen terveyttä. On huomattava, että värähtely ei ole tällä lailla ajateltuna tavanomaista energiaa, mutta elämän jatkuminen edellyttää aina tiettyä värähtelyn tasoa. Korkeimmillaan värähtely on Kosmista järkeä, kaiken olevaisuutta, jumaluutta.

 

Henkiset rasitteet vievät värähtelyn pohjalukemiin. Positiivisilla henkisillä toimilla päästään henkisistä rasitteista eroon.  Näitä voivat olla haitallinen G-säteily, välitilaan jääneet vainajasielut, henkirikoksiin liittyvät kummitukset tai ns. pahat silmät. Nämä ovat mahtavia voimia astraali- eli tunnetasolla, mistä ne vaikuttavat fyysiseen kehoon, jolloin varsinkin herkät ihmiset huomaavat niiden kielteiset vaikutukset. Normaalissa kodissa värähtely on 80 yksikköä tai paljon enemmänkin mikäli kotona harrastetaan henkisiä toimia. 

 

Yliaistilliseen kartoittamiseen tarvittavat tiedot

 

Rakennuksen tilanteen kartoittamiseksi tarvitsen vain tiedot yhdestä henkilöstä, joka asuu tai käy työssä kyseisessä talossa. Myös pelkän osoitteen tai tontin nimen avulla on mahdollista tutkia kohde yliaistillisesti. Mikäli pihapiirissä on paljon taloon kuuluvia muita rakennuksia, on ne hyvä mainita.  Siten pelkkä etu- ja sukunimi riittävät, että voin tutkia kaikki kohteet yliaistillisesti. Mikäli tutkittava henkilö asuu useissa eri paikoissa tai hänellä on pysyvän asunnon lisäksi myös kesäasunto, on nämäkin tiedot aina syytä myös antaa, mahdollisen työpaikan lisäksi.

 

On hyvä aina lyhyesti kuvailla, mitä ongelmia tai häiriöitä on ollut, jos sellaisesta on tutkimuksessa kyse. Varsinkin kuvaukset yliluonnollisista asioista henkilön itsensä kertomina tuovat esille asian syvyyden. Nämäkään tiedot eivät kuitenkaan ole välttämättömiä, mutta toisaalta ihmisten kokemien havaintojen saaminen selville, voi auttaa taas muita samassa tilanteessa olevia myöhemmin. Super- erikoistutkimuksissa on tärkeä saada lyhyesti kaikki tutkittavan tiedot siltä elämänalueelta (esim. terveys tai rakkaus- ja ihmissuhteet tai raha ja talous tai henkiset tulpat), jota yliaistillisilla tutkimuksilla on tarkoitus kartoittaa.

 

Löydösten nimeäminen ja käsittely

 

Uupuneilla ja kroonisesti sairailla voi olla näkymättömänä rasitteena G- eli maasäteily. Tämä ilmiö on erityisen voimakasta pohjoisella havumetsävyöhykkeellä, täällä Suomessa. Onneksi tämäkin vahva henkinen rasite voidaan hävittää eli dematerialisoida. 

 

Kaikkialla maailmassa herkät ihmiset kärsivät nykyään teknologian mukanaan tuomista säteilyhaitoista ja ne vaikuttavat haitallisesti hyvinvointiin. Näitä rasitteita aiheuttavat mm. tietokoneiden sähkömagneettiset kentät ja erilaiset tukiasemat. Myös erilaiset kodin lämmitysjärjestelmät voivat aiheuttaa yllättäviäkin haittoja herkille. Näihinkin löytyy astraalisia suojia, kun muistaa asioista kertoa minulle. Kun oppii tiedostamaan omia toimintatapoja ja oppii suojautumaan, pystyy arkielämässä ottamaan paremmin huomioon oman herkkyytensä ja toimimaan erilaisissa valintatilanteissa paremmin. Vuosien saatossa yliaistilliset tutkimukseni ovat myös auttaneet minua löytämään lisää erilaisia astraalisia suojia ja laitteita erikoistilanteisiin, joita voin tarvittaessa materialisoida kodin suojaksi tai yksilön avuksi.  Näitä asioita opetan myös kursseillani.

 

Tavallisimpia näkymättömiä esteitä avun perillemenolle ovat ns. pahat silmät, jotka ovat syntyneet kielteisestä ajatusenergiasta. Siten ensin tämä kielteisyyden muuri on raivattava henkistä tietä pitkin pois, että apu menisi perille. Harvinaisempi este on maa-alueeseen liittyvä kirous. 

 

Rauhattomien vainajahenkien määrä on viime vuosina voimakkaasti lisääntynyt, vaikka ne eivät aina olekaan kaikkein tavallisimpia henkisiä rasitteita, jotka vievät kodin energiat alas. Nämä maan piiriin kiinni jääneet vainajat kuluttavat vaikutuspiirissä olevien herkkien ihmisten mineraalivarastoja ja estävät myös raskaine energioineen avun perillemenoakin. Myös kaikkein voimakkaimpia, raskaita vainajasieluja ja räyhähenkiäkin esiintyy aina silloin tällöin. Rauhattomiin vainajiin ja häiritseviin uhkaaviin henkiin löytyy myös apua. 

 

Kummituksiakin tapaa myös täällä Suomessa, joskin harvemmin. Onhan tässä maassa paljon tehty henkirikoksia jo ihan sota-aikoinakin. Ulkomailla matkatessani olen kummituksia tavannut myös joka kolkassa, sillä ihmiskunnan menneisyys on ollut hyvin verinen monissa maissa. Näihinkin henkisiin rasitteisiin löytyy apua.

 

Kaikkia edellä mainittuja henkisiä rasitteita ja niihin liittyviä korjaavia henkisiä toimia opetan myös kursseillani.

 

Ihmisten tietoisuuden pikku hiljaa avautuessa aina enemmän ja enemmän, aivan kuin verhot vedetään pois hänen silmiltään, ja silloin hän alkaa aistia herkemmin näkymättömiä rasitteitakin. Tämä kuuluu juuri uuteen aikaan, kun tukossa ollut buddhinen kanava aukeaa yhä useammilla Rakkauden, Buddhisen eli Kristuksen tasolle. Näin ihmiset siirtyvät kuin huomaamattaan uuden korkeamman tietoisuuden aikaan.

 

Myös meillä täällä Suomessa on viimeisten vuosikymmenien aikana kiinnostus kaikkeen yliaistilliseen ja muihin näkymättömän maailman asioihin jatkuvasti lisääntynyt myös nuorten piirissä, joka on varsin ilahduttavaa.

 

Positiivisen energian välittäminen ja astraaliset suojat

 

Kun kaikki mahdolliset näkymättömät tai henkiset rasitteet on hävitetty, pääsee sen jälkeen välittämäni positiivinen, korkea Rakkauden energia virtaamaan esteettä kohteeseensa, kuitenkin aina Luojan, luonnonlakien ja karman lain sallimalla tavalla. Kun korkeaa värähtelyä virtaa kehoon, keho voi olosuhteiden sille tultua paremmiksi, parantaa itse itsensä paremmin. Samalla lailla mihin tahansa rakennukseen tai elämänalalle (rakkaus- ja ihmissuhteet, raha ja talous, henkiset tulpat) välitetty korkea energia tuntuu positiivisena muutoksena elämässä.

 

Avunvälitystilanteissa käytän apunani myös valtaa aineen yli eli materialisaatiota ja dematerialisaatiota. Riittävä henkinen kehitys ja asiaan kouluttautuminen tekee mahdolliseksi erikoistilanteissa materialisaation ja dematerialisaation käytön Korkeiden Auttajien eli Enkeleiden avulla. Näitäkin asioita opetan myös kursseillani. 

 

Lopuksi vielä laajassa Super-erikoistutkimuksessani kartoitan astraalisten suojien ja laitteiden tarpeen. Näiden tarkoitus on lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia, että me herkätkin selviämme paremmin nykyelämän säteilyviidakossa ja kovassa maailmassa.

 

Tiesitkö muuten, että sinäkin olet auttaja! Auttamiskykysi saattaa vain uinua. Kouluttautumisen myötä, sinustakin voi siten tulla henkinen avunvälittäjä, mikäli et ole jo sellainen. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan aktiiviseen toimintaan ja samalla toteuttamaan oman Korkeamman minäsi hiljaista kutsua!